Kammarrätten i Sundsvall
2023-02-22
Mål nr 111-23

Sökanden har hos kommunstyrelsen begärt att få ta del av två journalanteckningar och BBiC-utredningar avseende sina döttrar som vårdas i ett familjehem enligt LVU. 

Kommunstyrelsen lämnade ut handlingarna i maskerad form med motiveringen att journaler/personakter inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL. Kammarrätten framhåller att döttrarna vid tiden för rättens prövning är 12 respektive 13 år gamla. De delar som maskerats innehåller uppgifter som rör döttrarnas och andra enskildas personliga förhållanden. De andra enskilda är bl.a. familjehemsföräldrarna.

Det står inte klart för kammarrätten att uppgifterna helt eller delvis kan röjas utan att döttrarna, någon närstående till döttrarna, eller annan enskild lider men. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 26 kap. 1 § OSL.

Frågan är därefter om sökanden har rätt att ta del av handlingarna i egenskap av part med rätt till insyn i handläggningen. Såvitt framkommit har handlingarna inte tillförts tingsrättens aktuella mål om överflyttning av vårdnad. Rätten till partsinsyn ger inte heller rätt för en enskild att hos en myndighet ta del av handlingar som avser en pågående rättsprocess där myndigheten är den enskildes motpart i processen. Vid sådana förhållanden har sökanden inte rätt att ta del av handlingarna i egenskap av part i tingsrättens mål.

Det innebär enligt kammarrätten att sökanden inte kan ta del av sekretessbelagda uppgifter som rör andra enskilda än döttrarna. Med hänsyn till barnens relativt låga ålder får hon som vårdnadshavare till stor del disponera över den sekretess som avser uppgifter om dem och därmed gäller den svagare sekretessen i 12 kap. 3 § OSL.

För uppgifter som rör barnen gäller således sekretess i förhållande till henne som vårdnadshavare endast om det kan antas att barnen lider betydande men om uppgiften röjs för henne. Kommunstyrelsen har inte redan gjort någon sådan bedömning och frågan bör inte prövas av kammarrätten som första instans.

Kommunstyrelsens beslut ska därför upphävas och målet visas åter dit för fortsatt prövning.

Källa:
JUNO


Hemsidans kommentar:
Med BBiC-utredning avses en barnutredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons