Stockholms Tingsrätt
2019-12-20
T 10312-19

Mamman, som är boförälder, yrkade att pappan skulle betala följande månadsvisa underhållsbidrag för två gemensamma tonårsbarn, 10. 588 kr respektive 7. 188 kr till och med utgången av gymnasiet eller motsvarande skolgång.

Mamman yrkade också att pappan skulle betala retroaktivt underhållsbidrag om 88. 880 kr.

Mamman hävdade att barnen har flertalet aktiviteter vilka tillgodoser deras behov av att träffa vänner och få nödvändig stimulans. Därutöver har de ett behov av kläder och mat som överstiger schablonbeloppet. De har därför behov av ett större underhåll än vad schablonen medger.

Pappans inkomst är tillräcklig, ansåg mamman, för att barnen ska kunna fortsätta med sina aktiviteter och de har därmed rätt att få ta del av pappans överskott i form av standardtillägg.

Beräkning av det 17-åriga barnets behov – totalt 10. 588 kr/mån

Schablonbelopp 3.681 kr
Studiebidrag - 1042 kr
Summa: 2. 639 kr

Standardtillägg
Dyrare mat 1.000 kr
Mobil 894 kr
Månadskort 500 kr
Seglarkurs 300 kr
Sportlov 1250 kr
Föreningsmedlemskap 450 kr
Netflix 50 kr
Dator 500 kr
Dyrare kläder 1000 kr
Träningskläder 184 kr
Läger 1083 kr
Födelsedagsfirande 138 kr
Månadspeng 600 kr
Summa: 7. 949 kr

Beräkning av det 13-åriga barnets behov – totalt 4. 757 kr

Schablonbelopp 3. 681 kr
Barnbidrag - 1.250 kr
Summa: 2. 431 kr

Standardtillägg
Dyrare mat 1.000 kr
Mobil 199 kr
Månadskort 610 kr
Dans 476 kr
Netflix 50 kr
Dator 500 kr
Dyrare kläder 1.000 kr
Träningskläder 184 kr
Födelsedagsfirande 138 kr
Månadspeng 600 kr
Summa: 4.757 kr

Föräldrarnas ekonomiska överskott

Mammans ekonomiska överskott uppgavs vara: 
Inkomst 15.367 kr
Skatt - 4.698 kr
Bostad -10.210kr
Eget förbehåll - 4.650 kr
Underskott: 4.191 kr

Mamman hävdade att pappan har en hög inkomst samt förmånsbil till ett värde om sammanlagt 65.000 kr/mån. Med hänvisning till sitt eget underskott ansåg mamman att det sammanlagda ekonomiska överskottet blev 39.318 kr.

Då pappans överskott utgjorde 100 % yrkade mamman att han ska stå för 100 % av barnens behov av underhåll, det vill säga att han ska betala 10.588 kr respektive 7.188 kr per månad till barnen.

Vidare yrkade mamman att pappan omgående skulle betala det sammanlagda standardtillägget för perioden mars 2019-juli 2019 88. 880 kr (52. 940 kr respektive 35. 940 kr per barn).

Domslut

Tingsrätten fastställde föräldrarnas förlikning och respektive underhållsskyldighet.

Pappan ska betala underhåll till det 17-åriga barnet med 1.725 kr/mån och till det 13-åriga barnet med 1.580 kr/mån. Mamman ska för sin del betala underhåll till det 17-åriga barnet med 924 kr/mån och till det 13-åriga barnet med 851 kr/mån.

Föräldrarna förband sig att under en bestämd månad och till en namngiven bank öppna två bankkonton, ett konto för varje barn. Underhållsbidragen ska inbetalas på barnens konton senast den första dagen i varje månad. Medlen får därefter endast användas för att bekosta respektive barns kostnader för exempelvis kläder, mat, fritidsaktiviteter, skönhetsvård, medicin och vårdkostnader.

Pappan ska därutöver ensam svara för betalningen av barnens kostnader för mobiltelefon, medlemskap i föreningar, månadskort i kollektivtrafik, Netflix eller motsvarande tjänst och månadspeng oavsett hos vilken förälder de bor.

Föräldrarna överenskom om att enskilda större utgifter för barnen överstigande 2 000 kr, exempelvis dyrare kläder eller dyrare aktiviteter, endast kan delas mellan dem efter överenskommelse. I sådana fall ska sådan utgift betalas med 65 % av pappan och med 35 % av mamman. Denna överenskommelse gäller omgående och tills dess att barnen fyllt 18 år eller under deras gymnasietid.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons