Europadomstolen
2020-12-22
64639/16

Det beslutades att flickan skulle få adopteras av sina fosterföräldrar där hon bott sedan kort efter sin födelse men klaganden, den biologiska mamman, gjorde gällande att beslutet innebar ett brott mot hennes rätt till familjeliv enligt EKMR.

Bland annat så hade barnmorskan som tagit hand om klaganden i samband med graviditeten hade rapporterat till myndigheterna att klaganden behandlats för psykisk ohälsa vid flera tillfällen samt att hon gått in i en depression efter att hon tidigare fött sin son, som bodde med sin pappa. Klaganden och hennes nyfödda dotter togs omhand direkt efter förlossningen och under de första dagarna noterades brister i klagandens hantering av och anknytning till dottern vilket ledde till att dottern placerades i fosterhem.

Europadomstolen finner sammantaget att myndigheterna inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till vikten av att omhändertaganden ska vara tillfälliga och vikten av familjeåterförening. Tillräckliga åtgärder har inte heller vidtagits för att bevara flickans familjeband med sin biologiska mamma och Europadomstolen konstaterar att hanteringen av det aktuella ärendet har inneburit brott mot EKMR och Norge förpliktas betala skadestånd till klaganden.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons