Kammarrätten i Göteborg
2019-01-14
Mål nr 5189-18

Föräldrarna har inte hörsammat elevhälsoteamets oro för den 9-årige sonens avvikande utvecklingskurva utan konsekvent vägrat medicinsk utredning och hänvisat till att läkare i Kina bedömt honom som frisk.

De har också motsatt sig rekommenderad placering av pojken i särskola och aktivt hållit honom hemma från skolan utan godtagbar förklaring. Vid upprepade tillfällen har de även uteblivit från planerade behandlande insatser som han är i behov för sina diagnoser.

Föräldrarna uppger att de numera samtycker till behövlig vård men med hänsyn till deras långvariga negativa inställning till samarbete med bland annat socialtjänsten garanterar inte samtycket att pojken tillförsäkras nödvändig vård. Vården måste därför för närvarande ske med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons