Kammarrätten i Göteborg
2018-11-19
4559-18

Barnen är 5 och 8 år och LVU-vårdas sedan tre år på grund av våld i hemmet och mammans oförmåga att skydda sig och barnen från pappans inflytande.

Oaktat att mamman inte längre bor med pappan kvarstår vårdbehovet av barnen som, på grund av av upplevelserna i hemmet, har en särskild sårbarhet och ett stort behov av trygghet.

Föräldrarna själva ser inga brister i föräldraförmågan trots att även en psykologutredning visar att mamman har stora svårigheter att reflektera över sitt föräldrarskap. Samtycke till behövlig vård saknas och föräldrarna är inte införstådda med behovet av en försiktig utökning av umgängestillfällena, som påtagligt stressat barnen, varför LVU-vården sammantaget måste fortsätta.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons