Kammarrätten i Stockholm
2022-06-22
Mål nr 2466-22

Den 6-åriga flickan har berättat att hennes pappa har utövat våld och begått övergrepp mot henne. Pappan menar att det rör sig om uppdiktade historier som är en följd av att flickans mamma påverkat barnet i syfte att få ensam vårdnad – föräldrarna har legat i en konfliktfylld skilsmässa sedan 2018.
Frågan är om flickans uppgifter gör att det finns grund för att bereda flickan vård med stöd av LVU.

Förvaltningsrätten konstaterade att tingsrätten i ett mål om vårdnad, boende och umgänge bedömt att uppgifterna om övergrepp saknar stöd. Av en dom från tingsrätten i februari 2021 framgår bl.a. att utredare vid familjerätten gjort bedömningen att det inte finns någon beaktansvärd risk för att flickan skulle komma till skada hos sin pappa. Förvaltningsrätten bedömde att det saknades stöd för att bereda flickan vård med stöd av LVU.

Nämnden överklagade beslutet. Kammarrätten gör en annan bedömning och beaktar särskilt att ingen av de professionella aktörer som barnet har berättat om övergreppen för har ifrågasatt hennes uppgifter. Kammarrätten anser därför, till skillnad från förvaltningsrätten, att det finns ett vårdbehov enligt 1 och 2 § LVU till följd av otillbörligt utnyttjande.

Kammarrätten framhåller särskilt att den omständigheten att en allmän domstol gjort andra ställningstaganden gällande barnets uppgifter inte ändrar bedömningen. Nämndens överklagande bifalls. Med hänsyn till flickans vårdbehov ska beslutet om vård gälla omedelbart. Två av rättens ledamöter, där bland ordföranden, är skiljaktiga.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...