Högsta domstolen
2024-06-19
Mål nr T 4560-23

Mamman och barnen har sedan 2015 levt med skyddade personuppgifter på grund av mammans rädsla för pappan och barnen har under åren haft ett fåtal umgängen med pappan i närvaro av umgängesstöd.

I det aktuella målet yrkade pappan ensam vårdnad om barnen. Hovrätten beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen och förelade mamman vid vite att lämna över dem. Mamman överklagade och anförde att hon fortfarande var rädd för pappan, att den ena sonen var diagnostiserad med autism som innebar stort behov av rutiner och att hon motsatte sig umgänge på grund av risken för att deras vistelseort skulle avslöjas.

Högsta domstolen beslutade att någon åtgärd för verkställighet av hovrättens dom tillsvidare inte fick vidtas. En överflyttning av vårdnaden skulle på kort sikt bli mycket ingripande och barnen har under hela sitt liv bott med mamman. Barnen har uttryckt en önskan att bo med mamman.

Sammantaget finner Högsta domstolen att det är barnens bästa att mamman får ensam vårdnad. Barnen ska ha rätt till umgänge med pappan i enlighet med domslutet och eftersom mamman tidigare har motarbetat umgänget föreläggs hon vid vite att lämna över barnen för umgänge.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons