Kammarrätten i Göteborg
2020-09-10
Mål nr 3096-20

Skatteverket avslog en anmälan om flyttning till Sverige avseende pojken. Som skäl angavs att pojkens afghanska pass inte kan styrka hans identitet, vilket får till följd att han saknar uppehållsrätt i Sverige och att han inte heller har uppehållstillstånd i landet.

Pojken har genom sin gode man anfört att man inte beaktat barnkonventionen och de konsekvenser som det innebär för honom att inte folkbokföras i Sverige.

Kammarrätten finner att pojken inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt här. Angående barnkonventionens påverkan på frågan om folkbokföring konstaterar kammarrätten att konventionens artikel 3.1 är direkt tillämplig och ger en rätt att få barnets bästa bedömt, men att en intresseavvägning dock får göras. Vid en sådan avvägning finner kammarrätten att intresset av en korrekt folkbokföring väger tyngre och att det därmed inte finns synnerliga skäl att folkbokföra pojken i Sverige. Överklagandet ska därför avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons