Kammarrätten i Stockholm
2020-06-12
Mål nr 2847-20

Vårdnadshavarna har begärt att få ta del av handlingar och uppgifter rörande deras son som går i åk 4 vid en skola i den aktuella kommunen. I kammarrätten framhåller de att det finns upprättade handlingar om deras sons möten med skolkuratorn, möten mellan rektorn och kuratorn samt kommunikation mellan kuratorn och annan personal på skolan. De har framhållit att dokumentationsplikt råder och att det inte enbart är fråga om tillfälliga minnesanteckningar.

Kommunen har emellertid bedömt att kuratorns minnesanteckningar och korrespondens inom skolan är minnesanteckningar, som inte utgör allmänna handlingar.

Enligt kammarrätten har inget framkommit som ger stöd för att den begärda korrespondensen skickats till någon utanför kommunen eller till något inom kommunen självständigt organ. Handlingarna har inte expedierats och överklagandet avslås i aktuell del. En anteckning som kuratorn har gjorts lämnas dock ut eftersom den konstateras inte innehålla uppgifter som pojken lämnat i förtroende till skolans personal. De uppgifter som finns i anteckningar är enligt rätten inte av sådan karaktär att pojken kan komma att lida betydande men vid ett röjande.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons