JO
Dnr 729-2021

Den 21 december 2020 beslutade Helsingborgs tingsrätt interimistiskt bl.a. att barnen AA och BB i viss omfattning skulle ha rätt till umgänge med CC i närvaro av umgängesstöd utsett av familjerätten i Höganäs kommun. Något umgänge i enlighet med beslutet kom dock inte till stånd.

Den 22 december 2020 och den 5 mars 2021 fattade en enhetschef inom socialtjänsten i Höganäs kommun beslut om att kommunen under de då rådande omständigheterna med covid-19 inte skulle kunna utse umgängesstöd. Innebörden av besluten var att Socialnämnden i Höganäs kommun upphörde med att utse umgängesstöd.

JO uttalar att besluten den 22 december 2020 och den 5 mars 2021 står i direkt strid med 6 kap. 15 c § föräldrabalken och att de innebar att nämnden under den tid som besluten gällde underlät att fullgöra den uppgift som lagstiftaren ålagt den att utföra. Något rättsligt stöd för besluten finns inte. Att nämnden behövt anpassa sin verksamhet efter de råd och rekommendationer som bl.a. Folkhälsomyndigheten lämnat för att minska smittspridningen av covid-19, innebär inte på något sätt att det också stått nämnden fritt att åsidosätta de skyldigheter som den har enligt lagar eller andra föreskrifter.

I det aktuella fallet hade tingsrätten, efter att den tagit del av beslutet från den 22 december 2020, underrättat nämnden om att det interimistiska beslutet från den 21 december 2020 fortfarande skulle gälla. Att nämnden ändå valde att inte verkställa beslutet kan inte ses som annat än domstolstrots. Det är enligt JO mycket allvarligt, i synnerhet som nämnden i sitt remissvar medgett att det hade varit möjligt att verkställa beslutet även med beaktande av behovet av anpassningar. Nämnden får allvarlig kritik för hanteringen.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons