JO
Dnr 1325-2020

JO har i ett initiativärende granskat om Malmö tingsrätts utformning av beslut om umgänge med umgängesstöd stått i överensstämmelse med bestämmelserna i 6 kap. 15 c § föräldrabalken.

I JO:s beslut konstateras att tingsrätten har en slags överenskommelse med socialnämnden om att det normalt inte behöver hämtas in något yttrande innan tingsrätten beslutar om umgänge med umgängesstöd. Det har resulterat i en ordning där tingsrätten endast sporadiskt begär yttranden från socialnämnden innan beslut fattas, vilket inte är förenligt med den skyldighet som föreskrivs i föräldrabalken att inhämta ett yttrande inför varje sådant beslut.

Vidare förordnar tingsrätten regelmässigt att umgänge ska ske i en umgängeslokal kallad Umgåsen, i stället för att ett umgängesstöd ska medverka vid umgänget.

I endast ett av de granskade besluten har tingsrätten tidsbegränsat umgängesstödet. Tingsrätten har i de flesta av de granskade avgörandena förordnat att umgänget ska ske på viss tid eller den tid som bestäms i samråd mellan Umgåsens personal och parterna.

JO understryker att det är rättens uppgift att bestämma tid för umgänget och att det inte finns något författningsstöd som gör det möjligt för rätten att delegera beslutsfattandet kring utformningen av umgänget till socialnämnden. JO är mot denna bakgrund kritisk till hur tingsrätten har utformat förordnandet om umgängesstöd i de granskade avgörandena. I sitt beslut gör JO också vissa uttalanden om ansvarsfördelningen mellan tingsrätten och socialnämnden i mål där ett sådant umgänge aktualisera

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons