JO
Dnr 9119-2019

JO inspekterade i mitten av oktober 2019 en familjerättsenhet i Göteborgs kommun. Under inspektionen granskades bl.a. akterna i ärenden om umgängesstöd. Vid inspektionen kom det fram bl.a. att familjerättsenheten tillhandahöll umgängesstöd i en lokal där flera barn samtidigt kunde ha umgänge. Denna lösning väckte en del frågor som JO bedömde var relevanta för socialtjänsten även i andra kommuner. JO beslutade därför att genomföra en undersökning av hur socialtjänsten verkställer domstolarnas beslut om umgänge med umgängesstöd. Inom ramen för undersökningen har JO inspekterat fyra socialnämnder och granskat ärenden om umgänge med umgängesstöd.

I beslutet konstaterar JO att lösningen med en umgängeslokal i huvudsak fungerar, men att den är förenad med ett antal problem. Enligt JO uppfyller lokallösningen inte de formella krav som bestämmelserna i 6 kap. 15 c § föräldrabalken ställer på en socialnämnd när den verkställer en domstols beslut om umgängesstöd. Det finns heller inte stöd för en socialnämnd att erbjuda umgängesstöd endast under förutsättning att det kan förläggas till nämndens umgängeslokal.

JO slår fast att en socialnämnd måste kunna erbjuda flexibla lösningar när beslut om umgängesstöd ska verkställas, men att de socialnämnder som ingick i undersökningen sällan gjorde det. När en socialnämnd inte erbjuder något alternativ till lokallösningen riskerar domstolarnas prövning av vad som är bäst för barnet att bli närmast illusorisk i och med att domstolen ofta anpassar ett beslut om umgängesstöd till vad en socialnämnd kan erbjuda.

Enligt JO finns en risk för att lokallösningen medför att det enskilda barnet inte får det individuella stöd som det har behov av och rätt till. Principen om barnets bästa riskerar därmed att inte få genomslag.Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons