Vi har en dotter som slutar gymnasiet sommaren 2019, då hon också fyller hon 19 år.
Om hon vill flytta hemifrån och samtidigt inte fått ett arbete efter skolans slut. Är vi föräldrar fortfarande underhållsskyldiga?

Svar:

Din fråga kan delas upp i två svar. Dels om ni i en formell mening är underhållssskyldiga efter att er dotter har gått ur gymnasiet, dels om hon sedan kan flytta hemifrån, utan att ha fått ett arbete, och om ni då måste bidra till hennes kostnader.

Av föräldrabalken framgår att föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess hon eller han fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Ni är således inte längre underhållsskyldiga när er dotter slutat gymnasiet sommaren 2019.

Om er dotter därefter är arbetslös och vill flytta hemifrån kan hon ansöka om försörjningsstöd (förr socialbidrag) hos socialtjänsten för hyra och uppehälle. Givetvis står det er föräldrar fritt, även om ni inte är underhållsskyldiga, att stötta henne ekonomiskt.

Beträffande ansökan om försörjningsstöd gäller dock följande. En arbetslös ung person, som avslutat gymnasiestudierna och bor hemma, har i normalfallet inte rätt till försörjningstöd för att kunna flytta till ett eget boende. Undantag kan göras om familjen är mycket trångbodd eller om det råder svåra konflikter inom familjen.

Däremot kan personen ha rätt till försörjningsstöd vid fortsatt boende i familjen; närmare bestämt till uppehälle och del av bostadskostnaden.

En avslutande kommentar. Man kan säga att föräldrars underhållsskyldighet, i den här situationen, har upphört men att den i praktisk mening har blivit förlängd genom att föräldrar kan känna sig tvungna ”sponsra” barnet i form av bil och bensin, mobil, kläder, resor och nöjen eftersom barnets försörningsstöd bara delvis täcker dessa kostnader.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons