Det föreslås att det inom bostadsbidraget ska införas ett nytt särskilt bidrag för barn som bor växelvis. Samtidigt föreslås att underhållsstöd vid växelvist boende ska avskaffas.

Det särskilda bidraget för barn som bor växelvis ska, på motsvarande sätt som bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn och umgängesbidrag, lämnas för ett ökat försörjningsansvar med anledning av att det finns barn i hushållet.

Det särskilda bidraget för barn som bor växelvis ska kunna lämnas månadsvis med 1 300 kronor för ett barn, 1 600 kronor för två barn och 2 100 kronor för tre eller fler barn. Om det i hushållet finns såväl hemmavarande barn som växelvist boende barn lämnas särskilt bidrag för barn som bor växelvis med 300 kronor till familjer med ett hemmavarande barn och ett barn som bor växelvis, 500 kronor till familjer med två hemmavarande barn och ett barn som bor växelvis, och 800 kronor till familjer med ett hemmavarande barn och två barn som bor växelvis.

Ett barn som bor växelvis och har fyllt 18 år ska i en ansökan om särskilt bidrag intyga lämnade uppgifter som rör barnet om det inte finns särskilda skäl mot det. För varje barn som bor växelvis hos den försäkrade ska hälften av barnets förmögenhet ingå i den sammanlagda förmögenhet som utgör ett tillägg till den bidragsgrundande inkomsten. För barn som bor växelvis hos den försäkrade ska hälften av varje barns överskott i inkomstslaget kapital läggas till den bidragsgrundande inkomsten i den utsträckning som överskottet överstiger 1 000 kronor.

För att mildra övergången av stöd från underhållsstödet till stöd från bostadsbidraget för hushåll som har barn som bor växelvis, föreslås en utfasning över en fyraårsperiod där underhållsstödet vid växelvist boende lämnas med 200 kronor mindre per månad och barn för respektive år under övergångsperioden.

Det föreslås också att inkomstgränserna för prövning av bostadsbidragets storlek för barnfamiljer ska höjas i fyra steg till totalt 150 000 kronor för ensamstående respektive 75 000 kronor vardera för makar under åren 2018 till 2021.

Vidare föreslås att umgängesbidraget inom bostadsbidraget ska höjas till 500 kronor för ett barn, 600 kronor för två barn och 700 kronor för tre eller fler barn. Om det i hushållet, förutom hemmavarande barn eller barn som bor växelvis, även finns barn som bor tidvis i hushållet, lämnas umgängesbidrag med 100 kronor per månad för varje barn som berättigar till sådant bidrag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018 med vissa övergångsbestämmelser.

Källa:
Prop. 2017/18:6
Sammanfattning

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons