En adoption är en ingripande åtgärd som inte kan upphävas på annat sätt än genom en ny adoption. Det är därför viktigt att domstolens beslut baseras på ett komplett och korrekt underlag. Adoptionsärenden är indispositiva och domstolen har en skyldighet att se till att ett ärende blir tillräckligt utrett. Om adoptionen rör ett barn finns det särskild anledning att se till att den utredning som ligger till grund för domstolens bedömning är robust.

Enligt barnkonventionen ska adoptionsbeslut baseras på relevant och tillförlitlig information (artikel 21) och 2008 års Europarådskonvention anger att en adoption ska föregås av lämplig utredning (appropriate enquiries) angående bl.a. sökanden, barnet och barnets familj (artikel 10).

För närvarande inhämtas underlag för domstolens bedömning i adoptionsärenden som rör barn genom att domstolen begär yttrande från dels socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd, dels socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd (4 kap. 10 § föräldrabalken). Detta gäller oavsett om det rör sig om en nationell adoption eller en internationell adoption.

Den enkätundersökning som utredningen har genomfört bland ett antal kommuner visar på stora skillnader i hur lång tid det tar att ta fram yttrandena. Det verkar även råda olika uppfattning om vad som är socialnämndens ansvar och vilka åtgärder som ska vidtas inför att socialnämnden ska yttra sig till tingsrätten.

Regeringen anser att det finns anledning att förändra reglerna för hur utredningen i adoptionsärenden (nedan adoptionsutredningen) hämtas in och genomförs. Reglerna bör utformas för att möjliggöra en effektivare adoptionsprocess och samtidigt se till att adoptionsutredningarna håller hög kvalitet.

Vid internationell adoption genomförs den utredning som rör barnet i regel i barnets ursprungsstat medan sökanden utreds av socialtjänsten i sin hemkommun. Som framgår av det följande anser regeringen att de svenska reglerna även fortsättningsvis ska vara i alla delar tillämpliga vid både nationell och internationell adoption.

Det är samtidigt viktigt att regelverket erbjuder den flexibilitet som krävs för att adoptionsutredningen i Sverige på ett ändamålsenligt sätt kan anknyta till den utredning som redan har genomförts. Avsikten är att adoptionsutredningen så långt det är möjligt ska resultera i ett fullständigt underlag för domstolens bedömning i adoptionsärenden som rör adoption av barn. Även om det är domstolen som har det slutliga ansvaret för att utredningen i ärendet är fullständig är alltså tanken att utredningen ska vara genomförd i och med att adoptionsutredningen överlämnas.

Källa:
Prop. 2017/18:121 s. 67.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons