Personer som befinner sig på okänd ort eller är förhindrade att samtycka på grund av psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande

Enligt nuvarande ordning krävs inte samtycke från en förälder som lider av en allvarlig psykisk störning eller befinner sig på okänd ort (4 kap. 5 a § andra stycket föräldrabalken). Dessa undantag har – med vissa modifieringar – gällt sedan adoptionsreglerna infördes (se NJA 1917 II s. 485 f.) och utredningen anser att de ska behållas.

Det skulle kunna hävdas att undantagen inte längre behövs eftersom de avser situationer då överflyttning av vårdnaden kan ske på den grunden att personen är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden (se 6 kap. 8 a § föräldrabalken). Om vårdnaden förs över till en särskilt förordnad vårdnadshavare, krävs inget samtycke från föräldern för att en adoption därefter ska kunna genomföras.

Det kan dock finnas situationer då en förälder lider av en psykisk sjukdom eller befinner sig på okänd ort men frågan om vårdnadsöverflyttning av någon anledning inte har aktualiserats. Så kan t.ex. vara fallet om barnet och föräldern har sin hemvist i ett annat land.

Det finns enligt regeringens uppfattning därför alltjämt behov av undantag från kravet på förälders samtycke. Som redovisas nedan anser Förbundet Adoptionscentrum att undantaget för den som befinner sig på okänd ort används i för stor utsträckning vid internationell adoption och regeringen föreslår en särskild undantagsbestämmelse som tar sikte på sådana situationer.

Det finns i övrigt inget som tyder på att möjligheten till undantag har kommit att användas för att få till stånd adoption i strid med en förälders vilja. Mot denna bakgrund anser regeringen att undantaget för situationen då föräldern befinner sig på okänd ort bör finnas krav. En viss förändring bör däremot göras när det gäller undantaget vid psykisk störning. För att understryka att det ska finnas ett orsakssamband mellan tillståndet och oförmågan att lämna samtycke finns det anledning att formulera om undantaget något och ersätta begreppet störning med sjukdom (jfr prop. 2015/16:180 s. 71 f. angående motsvarande bestämmelse i lagen [2016:1013] om personnamn).

Regeringen anser vidare att undantaget bör utvidgas så att det omfattar inte enbart psykisk sjukdom utan även andra liknande förhållanden. Som Östersunds tingsrätt påpekar finns det situationer då en förälder kan vara varaktigt förhindrad att lämna samtycke utan att det beror på en psykisk sjukdom. Det kan t.ex. röra sig om en förälder som drabbas av en allvarlig trafikskada.

Genom att undantaget gäller endast om personen som en följd av tillståndet är varaktigt förhindrad att samtycka begränsas undantagets räckvidd till fall då tillståndet inte är övergående. På så sätt uppnås enhetlighet i för- hållande till undantagen från samtyckeskravet i fråga om den som sökan- den vill adoptera (se avsnitt 7.3 och prop. 1980/81:112 s. 12).

Ett motsvarande tillägg har föreslagits tidigare (Ds 2001:51). Utredningen anför att situationer av detta slag i stället bör kunna lösas genom att föräldern fråntas vårdnaden varefter en adoption kan genomföras utan hans eller hennes samtycke.

Regeringen ser dock inte skäl att behandla dessa situationer annorlunda än situationer då föräldern lider av en psykisk sjukdom. Här kan även nämnas att den förklarande rapporten till 2008 års Europarådskonvention anger att undantag från kravet på samtycke kan avse bl.a. att personer är oförmögna (incapable) att lämna samtycke. När motsvarande undantag infördes avseende kravet på barnets samtycke påpekades att en särskild garanti ligger i den domstolsprövning som krävs vid alla adoptioner (a. prop. s. 7). Detta gör sig gällande även för föräldrar och regeringen bedömer att risken för missbruk är mycket begränsad.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att samtycke inte ska behöva inhämtas från en förälder som är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.

Källa:
Prop. 2017/18:121 s. 57.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons