Annons


Kostnaderna för umgängesresor kan leda till konflikter mellan föräldrarna och därmed till en pressad situation för barnet. I värsta fall kan ett umgänge mellan barnet och den förälder barnet inte bor tillsammans med omöjliggöras.

Det primära ansvaret för resorna i samband med umgänge ligger på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Den förälder som barnet bor med ska dock ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § första stycket FB). I normalfallet ska samma principer tillämpas som när underhållsbidrag till barn bestäms. En förälder som saknar förmåga att bidratill resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.

För att det ska finnas en skyldighet att bidra till resekostnaderna ska barnet bo tillsammans med bara den ena av föräldrarna. Om barnet bor i stort sett lika mycket hos var och en av föräldrarna, dvs. växelvis, är frågan inte aktuell.

En förälder med otillräcklig inkomst har möjlighet att söka ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten för kostnader för umgängesresor.

Skälighetsbedömning


Beräkningsnormerna är inte preciserade i föräldrabalken, utan detaljfrågorna har överlämnats åt parterna och rättstillämpningen. Föräldrarna kan alltså fritt komma överens om hur kostnaderna ska fördelas. I förarbetena förordas dock att förälderns bidragsskyldighet beräknas med en kvotdelningsmetod enligt samma principer som för underhållsbidrag till barn.

Omständigheterna i de enskilda fallen är emellertid så varierande att ett ganska stort utrymme måste lämnas åt mer skönsmässiga överväganden vid bedömningen av betalningsförmågan.

Även andra omständigheter än de ekonomiska kan beaktas vid skälighetsbedömningen. Anledningen till varför barnet och den särlevande föräldern bor på olika orter bör enligt förarbetena normalt inte vägas in i bedömningen.

Om en förälder flyttar långt bort utan någon godtagbar anledning kan det emellertid finnas skäl att ta hänsyn till det vid bedömningen. Även i andra fall kan omständigheterna vara sådana att det framstår som skäligt att fördela kostnaderna på ett annat sätt än enligt huvudprincipen.

För att kostnaderna ska fördelas bör de vara av någon betydelse. Avståndet bör vara relativt stort; ett riktmärke kan vara att avståndet överstiger tio mil enkel resa. Hänsyn måste också tas till antalet umgängesresor. Även om kostnaden för varje enskild resa är låg kan antalet resor göra att kostnaderna totalt sett blir betydande.

I skälighetsbedömningen ingår också att endast nödvändiga kostnader ska beaktas, t.ex. val av billigaste färdsätt med allmänna kommunikationer. Av betydelse för valet av kommunikationsmedel är också restiden och den tid som barnet har på sig att umgås med föräldern. Bestämmelsen omfattar resor både inom och utom landet.

Dom eller avtal om kostnader för resor

Domstolen kan utifrån barnets bästa besluta om kostnadsfördelningen mellan föräldrarna för resorna i samband med barnets umgänge. Frågan om föreskrifter om resekostnader prövas normalt i samband med att domstolen behandlar frågan om umgänge och omfattningen av detta.

Det finns dock inget som hindrar att resekostnaderna prövas av domstol även om umgänget i övrigt inte är föremål för domstolens prövning. Detta kan bli aktuellt om föräldrarna är ense om umgängets omfattning och önskar ett domstolsavgörande endast om resekostnaderna.
Vårdnad, 3 boende och umgänge vid separation

Domstolen har ingen skyldighet att utreda fördelningen av resekostnader, trots att denna fråga anses utgöra en del av umgängesfrågan. Det står parterna fritt att komma överens om fördelning av resekostnaderna. Domstolen kan normalt meddela villkor för umgänget oberoende av yrkande, medan resekostnaderna torde förutsätta ett yrkande av part (17 kap. 3 § RB).

Föräldrarna kan själva träffa avtal om fördelningen av resekostnader. Sådana avtal behöver dock inte godkännas av socialnämnden för att gälla. Nämndens godkännande medför inte heller att en sådan överenskommelse kan verkställas enligt reglerna i utsökningsbalken.

Kommunens skyldighet att sörja för att föräldrar får hjälp att träffa avtal om umgänge omfattar även fördelningen av de resekostnader som kan uppkomma i samband med umgänget. Om föräldrarna vänder sig till kommunen för att få hjälp med ett avtal ska de kunna få upplysningar om de principer – lagregler, domstolspraxis m.m. – som gäller för beräkningen.

Liksom i andra situationer i frågor som rör gemensamma barn finns det fördelar om föräldrarna själva kommer överens om fördelningen av resekostnader. Socialnämnden har ett långtgående ansvar att stötta föräldrarna i att nå samförståndslösningar, även vad gäller de ekonomiska frågorna.

En dom eller ett avtal om kostnaderna för resor kan jämkas av rätten för tiden efter att talan har väckts (men inte retroaktivt), om ändring i förhållandena föranleder det (6 kap. 15 b § andra stycket FB).


Källa:
Vårdnad, boende och umgänge
Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt
SoS 2003

Artiklar - Samarbetssamtal

 • Allmänt om samförståndslösningar

  Lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge präglas sedan en lång tid av en strävan efter samförståndslösningar. Regelsystemet har på olika sätt utformats så att föräldrarna skall kunna nå enighet i frågor som rör barnen. En allmän utgångspunkt är att samförståndslösningar kan antas vara bäst...

 • Avtal om vårdnad, boende och umgänge

  Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det har godkänts av socialnämnden. Ett privat avtal (en överenskommelse) mellan föräldrarna är inte juridiskt giltigt och kan inte läggas till grund för verkställighet (dvs....

 • Barnet bör ha rätt att komma till tals vid samarbetssamtal

  Barnet bör ha rätt att komma till tals vid samarbetssamtal mellan föräldrarna och när socialnämnden godkänner avtal. Utgångspunkten är att hänsyn skall tas till barnets vilja inte enbart vid domstolars bedömning utan även generellt vid socialnämndens hantering av frågor om vårdnad, boende och...

 • Barnets försörjning och avtal om underhåll

  Kommunerna är i dag skyldiga att erbjuda föräldrar samarbetssamtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Kommunerna är också skyldiga att hjälpa föräldrar att träffa avtal i dessa frågor. Någon skyldighet för kommunerna att hjälpa föräldrar att nå enighet i frågor om barnets försörjning eller...

 • Familjerådgivning

  Familjerådgivningen är en verksamhet som består av samtal för att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden. Syftet är att hjälpa paren hantera konflikter, problem och krissituationer på ett sådant sätt att de kan fortsätta att leva tillsammans. Samtalen kan ske såväl i samband med som efter en...

 • Föräldrars samverkan

  Föräldrars samverkan är således en viktig hälsofaktor för barnet. Det inte bara visar barnet att föräldrarna värnar och intresserar sig för barnet, att de bägge fortsätter att ta ansvar och visa omsorg. Minst lika viktigt är att barnet blir varse att föräldrarna respekterar varandra och kan se...

 • Kort om avtal om vårdnad , boende och umgänge

  Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det är till barnets bästa, att det är skriftligt, att parterna skrivit under det, och att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Det...

 • Metod

  Socialtjänstens familjerättsenheter i landet använder och utvecklar olika metoder och synsätt när det gäller samarbetssamtal, utifrån olika förutsättningar vad gäller t.ex. resurser, kompetens och erfarenheter. Metoderna har ofta sina förebilder i psykodynamiskt orienterad familjeterapi, systemisk och...

 • Resekostnader vid umgänge

  Kostnaderna för umgängesresor kan leda till konflikter mellan föräldrarna och därmed till en pressad situation för barnet. I värsta fall kan ett umgänge mellan barnet och den förälder barnet inte bor tillsammans med omöjliggöras.Det primära ansvaret för resorna i samband med umgänge ligger på den...

 • Samarbetsamtal - barns bästa

  Barns bästa vid vårdnadskonflikter - samarbetsamtal. Samarbetssamtal Hur informeras barnen och hur kommer de till tals? När föräldrar separerar ställs både de och deras barn inför en helt ny situation. Föräldrarna skiljer sig från varandra, men måste ändå klara av sitt gemensamma föräldraskap. Att...

 • Samarbetssamtal

  Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som i samband med eller efter separation är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Syftet är att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål.När...

 • Samarbetssamtal om det förekommit våld

  Genom samarbetssamtalen har socialtjänstens familjerättsenheter fått en del erfarenheter vad gäller våldsinslag i relationer. Men det finns ingen systematisk och samlad genomgång av hur man upptäcker våld eller hur man bedömer förutsättningarna för samarbetssamtal, prövar olika metodiska ”grepp”...

 • Skillnad familjerätt-familjerådgivning

  Familjerätten och familjerådgivningen ingår båda i kommunens socialtjänst. Familjerätten hjälper till med olika familjeärenden, till exempel adoptioner, vårdnadsfrågor och frågor om faderskap och föräldraskap. Familjerådgivningen erbjuder bland annat stöd och hjälp med samlevnadsproblem....

 • Skillnad mellan samarbetssamtal och familjerådgivning

  Vad skiljer samarbetssamtal från familjerådgivningssamtal?I familjerådgivningssamtal ligger fokus på relationen mellan parterna och problem och konflikter inom relationen. I samarbetssamtalen ligger däremot fokus på parterna som föräldrar och på barnens situation. Inom båda typerna av samtal tar man...

 • Syftet med samarbetssamtal

  Samarbetssamtal ska ha barnen i fokus. Syftet är att föräldrarna ska kunna samarbeta bättre om barnen samt om möjligt nå en överenskommelse. Föräldrarna ska helt enkelt kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn, trots att de inte längre är ett par. I samband med en separation måste...

Sök

Om Socfamratt.se

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons