Får jag vid gemensam vårdnad flytta och ta med barnet?

Min pojkvän bor 40 mil från mig och jag vill flytta till honom? Pappan vill inte att vårt gemensamma barn flyttar med mig, men jag har sagt att jag betalar resorna så han får träffa henne.

Får jag flytta och ta med mig barnet fast vi har gemensam vårdnad? Måste pappan godkänna flyttningen även om jag står för resekostnaderna?

Svar:

De grundläggande bestämmelserna om vårdnadshavares ansvar finns i föräldrabalken. Där framgår att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Har barnet två vårdnadshavare ska de gemensamt utöva bestämmanderätten.

En vårdnadshavare kan i vissa fall utöva vårdnaden ensam. Det förutsätter att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet. Eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdelar för barnet.

Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får under gemensam vårdnad inte fattas av en vårdnadshavare ensam såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Med ingripande beslut förstås beslut som rör barnets skolgång och boende.

Vardagliga omsorger om barnet är inte beslut av ingripande betydelse. Den som är barnets boförälder måste därför ensam kunna bestämma i beslut om till exempel mat, kläder, sovtider och hur barnet tillbringar sin fritid.

Den som tänker flytta ska anmäla detta till Skatteverket, folkbokföringen. En anmälan som gäller ett barn under 18 år ska vara underskriven av vårdnadshavaren. Har barnet två vårdnadshavare ska båda skriva under anmälan, annars finns risk att registreringen blir fördröjd.

Barn som fyllt 16 år har rätt att själv göra en flyttningsanmälan. Detta innebär att om barnet är mellan 16 och 18 år kan antingen barnet själv eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna skriva under flyttningsanmälan.

Hur ni fördelar reskostnaden vid umgänge påverkar inte ovanstående. Ditt erbjudande om att bekosta resorna kan däremot bidra till att pappan lättare accepterar flyttningen och undertecknar flyttningsanmälan.