Annons

Korrigering av beräkningsregler för återbetalning

Regeringens förslag: 

Bestämmelserna om beräkning av underhållsstöd i 18 kap. 21, 24 och 25 §§ socialförsäkringsbalken ska korrigeras på så sätt att det införs en hänvisning även till en bestämmelse om skälighetsbedömning i 19 kap. samma balk.


Underhållsstöd och betalningsskyldighet regleras sedan den 1 januari 2011 i 17–19 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). När det gäller underhållsstöd och betalningsskyldighet för tid dessförinnan tillämpas fortfarande lagen (1996:1030) om underhållsstöd (USL). 

Underhållsstöd lämnas till ett barns försörjning när dess föräldrar inte bor tillsammans och den bidragsskyldiga föräldern inte fullgör sin underhållsskyldighet. Stödet betalas till den förälder som barnet bor och är folkbokfört hos. Underhållsstöd lämnas dock inte om det finns anledning att anta att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar underhållsbidrag med minst det belopp som skulle betalas ut som underhållsstöd. Inte heller lämnas stöd om det är uppenbart att den bidragsskyldige på annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll. 

När underhållsstöd lämnas och det finns en bidragsskyldig förälder, ska han eller hon betala ett belopp till Försäkringskassan som helt eller delvis motsvarar underhållsstödet. Betalningsbeloppet får inte överstiga vad som betalas ut i underhållsstöd. Den bidragsskyldiges betalningsskyldighet beräknas normalt med beaktande av hans eller hennes taxerade inkomster. Betalningsskyldighet kan även bestämmas genom en skälighetsbedömning, om det är uppenbart att förvärvsförmågan väsentligt överstiger den taxerade inkomsten och den bidragsskyldige inte visar godtagbar anledning till att förvärvs- förmågan inte utnyttjas. 

Underhållsstödet kan utges som fullt underhållsstöd (1 273 kronor per månad och barn), utfyllnadsbidrag eller underhållsstöd vid växelvis boende. Utfyllnadsbidrag kan lämnas om det finns anledning att anta att den bidragsskyldige föräldern i rätt ordning betalar underhållsbidrag direkt till barnet med minst det belopp som skulle ha fastställts som be- talningsbelopp. I sådant fall reduceras underhållsstödet med det sist avsedda beloppet. Differensen lämnas som ett utfyllnadsbidrag. 

Underhållsstöd vid växelvis boende kan lämnas för var och en av föräldrarna med maximalt 636 kronor per månad och förälder. Från detta belopp avräknas hälften av det betalningsbelopp som skulle ha fastställts om föräldern hade varit betalningsskyldig. Vid beräkning av det betalningsbelopp som ska avräknas vid faststäl- lelse av utfyllnadsbidrag eller underhållsstöd vid växelvis boende, beaktas normalt den bidragsskyldige förälderns taxerade inkomster (se Prop. 2012/13:16 11).

Regeringens förslag (mer utförligt): 

Bestämmelserna om beräkning av underhålls- stöd i 18 kap. 21, 24 och 25 §§ socialförsäkringsbalken ska korrigeras på så sätt att det införs en hänvisning även till en bestämmelse om skälighetsbedömning i 19 kap. samma balk. Prop. 2012/13:16 12 19 kap. 10–14 §§ SFB respektive 24 § första stycket och 25 § USL). I USL:s bestämmelser om sådan avräkning, 8 § första stycket andra meningen samt andra och tredje styckena, fanns en hänvisning även till bestämmelserna om skälighetsbedömning i 28 § samma lag. 

Detta innebär att dessa former av underhållsstöd för tiden före den 1 januari 2011 reduceras med det återbetalningsbelopp som skulle ha fastställts även om det beloppet hade bestämts genom en skälighetsbedömning grundad på hans eller hennes förvärvsförmåga. Motsvarande hänvisning till bestämmelserna om skälighetsbedömning i 19 kap. 21 § SFB kom till följd av ett förbiseende inte att överföras till SFB, vilket bör korrigeras. 

Den hänvisning som i 18 kap. 21, 24 och 25 §§ SFB görs till bestämmelserna om beräkning av betalningsbelopp i 19 kap. 10–17 samt 26 och 27 §§ SFB ska mot bakgrund av ovanstående, kompletteras så att den omfattar även 19 kap. 21 § SFB.

Källa:
Prop. 2012/13:16
Vissa frågor om underhållsstöd

Familjerätt på nätet - Här finns allmän information om föräldrabalkens och socialtjänstlagens bestämmelser om adoption, faderskap, vårdnad, ny vårdnadshavare och andra ärenden som handläggs av socialtjänstens familjerätt.  

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Nya Socfamratt.se

Vi har uppdaterat Socfamratt.se för att göra det enklare för dig som användare att hitta informationen du behöver och vi har även förbättrat vår betaltjänst PLUS genom bättre tjänster för dig som loggar in. Läs mer om PLUS och testa i 10 dagar eller bli medlem för 1 år här

Om det är något du saknar eller har andra funderingar, tveka inte att kontakta oss här.

Veckans Fråga

Kan man ha gemensam vårdnad med vissa villkor?

Jag och min fru kommer troligen att separera. Vi bor på en plats där hon inte vill bo, men det kan dröja en tid innan hon kan flytta härifrån. Vi är överens om detta.

Vi har två barn och min fru vill ha ensam vårdnad så att hon kan flytta med barnen utan mitt godkännande. Jag vill ha fortsatt gemensam vårdnad eftersom jag vill vara delaktig i andra beslut som rör dem.

Jag är ute efter något juridiskt bindande, eftersom vi har tillitsproblem och det skulle skapa stress i vardagen om min fru skulle vara tvungen att lita på mitt ord.

Går det att ha gemensam vårdnad med villkor? Till exempel villkora att hon har rätt att flytta med barnen två gånger utan att jag kan säga emot? Jag vill poängtera att det inte räcker med ett svar att "om ni är överens så är det inga problem".

Svar:

Som lagen är utformad går det inte att skriva ett dokument som juridiskt begränsar en vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter enligt föräldrabalken. Samhället lägger sig dock inte i vilka privata överenskommelser som föräldrar gör när det gäller barns vårdnad, boende och umgänge, såvida de inte uppenbarligen är oförenliga med barnets bästa. Tyvärr kan man inte svara på annat sätt.

I er situation kan ni komma överens om ett juridiskt bindande avtal som reglerar var barnen ska bo med tillhörande bilaga som utgör en vägledande överenskommelse där ni beskriver sådant som är viktigt i er samverkan. Förutom boendet kan en sådan bilaga även klargöra frågor som till exempel barnens utrustning och kläder, var man ska träffas när man delar upp umgängesresor samt kostnadsfördelningar.

Men också, som i ert fall, att boföräldern kan flytta två gånger utan ditt samtycke. Denna viljeinriktning är som sagt inte juridiskt bindande men bör kunna underlätta den gemensamma vårdnaden. Den kan för övrigt få en viss betydelse i en eventuell framtida tvist.

2015-08-31

 

Familjerätt på nätet plus

Betaltjänsten Familjerätt på nätet PLUS vänder sig till dig som arbetar med familjerättsliga frågor eller som vill veta mer om socialtjänstens familjerätt. Till exempel om du är socionom, jurist, utbildare eller är intresserad av någon annan anledning.

Via internet får du tillgång till den information och vägledning som vanligen finns i handböcker och pärmar på kontoret. Du kan alltså flexibelt jobba på kontoret, i hemmet eller på resa.

plus ger dig tillgång till

  • Beskrivningar av viktiga moment i handläggningen
  • JO uttalanden
  • Handböcker och annan vägledning
  • Lagar och förordningar
  • Förarbeten
  • Rättsfall
  • Uppsatser
  • Plus mycket annat
Läs mer om Plus

Ny bok om familjerätt

Bok - Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten riktar sig till dem som vill få en översiktlig beskrivning av socialtjänstens uppgifter och handläggning; den är således ingen handbok för hur uppgifterna ska utföras.

Boken kan användas i utbildningen av blivande socionomer, jurister och socialpsykologer. Men även andra yrkesgrupper, som samverkar med socialtjänsten, kan genom boken få en ökad kännedom om socialtjänstens familjerättsliga arbete.

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har tillkommit och andra har tagits bort. Det är orsaken till den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.

Författare: Tomas Törnqvist

Beställ boken på Norsteds Juridik

Sök

Om Socfamratt.se

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons