Annons

Socialnämndens medgivande


Socialnämnden lämnar medgivande i två fall. Dels när ett barn stadigvarande ska få vård och fostran utanför det egna hemmet på initiativ av föräldrarna (privatplacering), dels vid en adoption av ett barn som har utländsk hemvist (internationell adoption).


6 kap. 6 § SoL
Särskilda bestämmelser om mottagande av barn

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd. Om nämndens prövning gäller ett hem i en annan kommun, skall nämnden informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut.

Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd.

Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats. Lag (2007:1315).


6 kap. 12 § SoL
Internationella adoptioner

Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot i syfte att adopteras av någon som inte är barnets förälder eller har vårdnaden om barnet. Medgivande skall inhämtas innan barnet lämnar det land där det har sitt hemvist.

Medgivande får lämnas endast om den sökande är lämpad att adoptera. Vid den bedömningen skall särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Sökanden skall vidare ha deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption.

Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.

Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom två år från det medgivandet lämnades. Lag (2004:770).

Familjerätt på nätet - Här finns allmän information om föräldrabalkens och socialtjänstlagens bestämmelser om adoption, faderskap, vårdnad, ny vårdnadshavare och andra ärenden som handläggs av socialtjänstens familjerätt.  

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Nya Socfamratt.se

Vi har uppdaterat Socfamratt.se för att göra det enklare för dig som användare att hitta informationen du behöver och vi har även förbättrat vår betaltjänst PLUS genom bättre tjänster för dig som loggar in. Läs mer om PLUS och testa i 10 dagar eller bli medlem för 1 år här

Om det är något du saknar eller har andra funderingar, tveka inte att kontakta oss här.

Veckans Fråga

Kan man ha gemensam vårdnad med vissa villkor?

Jag och min fru kommer troligen att separera. Vi bor på en plats där hon inte vill bo, men det kan dröja en tid innan hon kan flytta härifrån. Vi är överens om detta.

Vi har två barn och min fru vill ha ensam vårdnad så att hon kan flytta med barnen utan mitt godkännande. Jag vill ha fortsatt gemensam vårdnad eftersom jag vill vara delaktig i andra beslut som rör dem.

Jag är ute efter något juridiskt bindande, eftersom vi har tillitsproblem och det skulle skapa stress i vardagen om min fru skulle vara tvungen att lita på mitt ord.

Går det att ha gemensam vårdnad med villkor? Till exempel villkora att hon har rätt att flytta med barnen två gånger utan att jag kan säga emot? Jag vill poängtera att det inte räcker med ett svar att "om ni är överens så är det inga problem".

Svar:

Som lagen är utformad går det inte att skriva ett dokument som juridiskt begränsar en vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter enligt föräldrabalken. Samhället lägger sig dock inte i vilka privata överenskommelser som föräldrar gör när det gäller barns vårdnad, boende och umgänge, såvida de inte uppenbarligen är oförenliga med barnets bästa. Tyvärr kan man inte svara på annat sätt.

I er situation kan ni komma överens om ett juridiskt bindande avtal som reglerar var barnen ska bo med tillhörande bilaga som utgör en vägledande överenskommelse där ni beskriver sådant som är viktigt i er samverkan. Förutom boendet kan en sådan bilaga även klargöra frågor som till exempel barnens utrustning och kläder, var man ska träffas när man delar upp umgängesresor samt kostnadsfördelningar.

Men också, som i ert fall, att boföräldern kan flytta två gånger utan ditt samtycke. Denna viljeinriktning är som sagt inte juridiskt bindande men bör kunna underlätta den gemensamma vårdnaden. Den kan för övrigt få en viss betydelse i en eventuell framtida tvist.

2015-08-31

 

Familjerätt på nätet plus

Betaltjänsten Familjerätt på nätet PLUS vänder sig till dig som arbetar med familjerättsliga frågor eller som vill veta mer om socialtjänstens familjerätt. Till exempel om du är socionom, jurist, utbildare eller är intresserad av någon annan anledning.

Via internet får du tillgång till den information och vägledning som vanligen finns i handböcker och pärmar på kontoret. Du kan alltså flexibelt jobba på kontoret, i hemmet eller på resa.

plus ger dig tillgång till

  • Beskrivningar av viktiga moment i handläggningen
  • JO uttalanden
  • Handböcker och annan vägledning
  • Lagar och förordningar
  • Förarbeten
  • Rättsfall
  • Uppsatser
  • Plus mycket annat
Läs mer om Plus

Ny bok om familjerätt

Bok - Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten riktar sig till dem som vill få en översiktlig beskrivning av socialtjänstens uppgifter och handläggning; den är således ingen handbok för hur uppgifterna ska utföras.

Boken kan användas i utbildningen av blivande socionomer, jurister och socialpsykologer. Men även andra yrkesgrupper, som samverkar med socialtjänsten, kan genom boken få en ökad kännedom om socialtjänstens familjerättsliga arbete.

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har tillkommit och andra har tagits bort. Det är orsaken till den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.

Författare: Tomas Törnqvist

Beställ boken på Norsteds Juridik

Sök

Om Socfamratt.se

Familjerätt på nätet är en privat webbplats som har som syfte att sprida information och kunskap om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons