God man/förvaltare


God man och förvaltare för en vuxen.


Anmälningsskyldigheten
Kommunen, socialnämnden, ska anmäla till överförmyndaren när en person som tillhör personkretsen kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man.
Läs mer

Ansvarsfördelning ÖFM-TR

JO utlåtande beträffande uppgiftsfördelningen mellan överförmyndare och domstol.
Läs mer

Godmanskap för vuxna

Det är tingsrätten som anordnar godmanskap och förordnar en god man, vanligtvis efter ansökan av överförmyndaren.
Läs mer

God man och förvaltare
Den som själv inte kan ta tillvara sina intressen kan få hjälp av en god man. För den som inte själv kan ta tillvara sina intressen och det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan rätten besluta om förvaltarskap.
Läs mer

Godmanskap kontra förvaltarskap

Åt dem som helt saknar eller enbart har nedsatt förmåga att hantera sina egna angelägenheter erbjuder föräldrabalken stöd genom att det anordnas godmanskap eller förvaltarskap.
Läs mer

Gode mannens uppgifter
Den gode mannens uppdrag kan vara ett fullt eller begränsat godmanskap.
Läs mer

Förvaltarskap
Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den vuxnes vilja.
Läs mer

Frågor av utpräglat personlig natur
Det finns frågor av strängt personlig art där det inte ter sig rimligt eller helt nödvändigt att en människa träder i en annans ställe.
Läs mer

Fullmakter
Om en hjälpbehövande vuxen förstår sin situation men inte klarar av att genomföra de uppgifter han eller hon har föresatt sig kan utfärdande av fullmakter vara en utväg.
Läs mer

God man och förvaltares lämplighet
Att till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.
Läs mer

Rättslig handlingsförmåga

Den person som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga.
Läs mer