Sambolagen


Sambolagen syftar till att ge ett minimiskydd åt den svagare parten när ett samboförhållande upphör. I sambolagen finns regler om delning av sambors gemensamma bostad och bohag, om en sambos rätt att överta en bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet.

Det finns även regler i hyreslagen, som i allt väsentligt likställer sambor med makar och registrerade partner. Vidare finns en hel del bestämmelser i t.ex. skattelagarna och inom socialförsäkringen som jämställer sambor med makar/registrerade partner, särskilt när samborna har eller har haft barn tillsammans.

Men ändå vore det fel att påstå att det gäller samma regler för sambor som för makar/registrerade partner. Det är stora och viktiga skillnader, framför allt i fråga om förhållandet mellan parterna själva. Som exempel kan nämnas att sambor inte har någon underhållsskyldighet mot varandra ens efter ett mycket långvarigt förhållande.

Rätten till bodelning omfattar bara gemensam bostad och gemensamt bohag. Exempelvis bankmedel, bilar och sommarstugor faller utanför bodelningen och behålls vid en separation av den sambo som äger egendomen. Inte heller har sambor någon rätt till arv efter varandra såvida de inte har skrivit testamente om det.


Källa:
Familjerätt
Information om reglerna
Justitiedepartementet, 2009